انجمن توسعه قرارداد هوشمند

نصب Truffle و Ganache CLI

در این پست قصد داریم نحوه نصب Truffle را بیان کنیم.

در ویندوز
اگر از سیستم عامل Windows استفاده می کنید ، مراحل بعدی را دنبال کنید. شکلات را از https://chocolatey.org/ نصب کنید.

پس از نصب ، Powershell را به عنوان مدیر باز کنید و دستورات زیر را اجرا کنید (آخرین دستور اختیاری):

$ choco install nodejs.install –y
$ choco install git –y
$ npm install -g npm
$ npm install -g -production windows-build-tools
$ choco install VisualStudioCode -y

همه سیستم عامل ها
بقیه قسمت آموزش بدون توجه به سیستم عامل شما برای همه افراد مرتبط است.

بررسی کنید npm بر روی دستگاه شما نصب شده باشد. با وارد کردن npm -v در ترمینال خود می توانید این کار را انجام دهید. اگر npm نصب باشد، شماره نسخه را برمی گرداند.

اگر npm نصب نشده است می توانید آن را از npm | get npm نصب کنید.

دستورات زیر را در خط فرمان اجرا کنید:

$ npm install -g ganache-cli
$ npm install -g truffle

بسته به محیط توسعه خود ، ممکن است لازم باشد که دستورات قبلی را به عنوان root / administrator اجرا کنید.

دستورات قبلی باید بدون خطا اجرا شوند.

Ganache CLI و Truffle اکنون روی دستگاه شما نصب شده اند!

اگر هنوز در Windows با مشکلی روبرو هستید ، این لینک های Truffle را در مورد حل تعارضات نامگذاری بررسی کنید.

منابع بیشتر:

  1. How to install Truffle and Ganache CLI on Windows for blockchain development
  2. The Truffle docs quickstart on working with Ganache
  3. Configuring Visual Studio Code for Blockchain Development
  4. Resolving naming conflicts on Windows
4 Likes