قرارداد هوشمند و کاربردهای آن

[در حال پردازش: مفهوم قرارداد هوشمند.pdf...]()

قرارداد هوشمند چیست 
قراردادهای هوشمند نوعی پیشرفته ا زقراردادها هستند که ماهیتا تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند ، تنها وجه تمایز آن ها در شکل انعقاد آن است . سازو کار بکاررفته در آن قراردادها بگونه ای است که آن ها شامل پروتکل هایی هستند که نشان دهد هر یک از طرفین قرار داد چه تعهداتی را بعهده گرفته اند [1]. این قراردادها تعهداتی خود اجرا و لازم الاجرا هستند که علی رغم اینکه در برخی جهات نیازمند عامل انسانی جهت کنترل اجرای صحیح قراردادهستند،خود اجرا بودن آن از طریق کامپیوتر و لازم الاجرا بودن آن از طریق الزامات قانونی ناشی از مبانی قوانین حقوقی موجود در هر نظام حقوقی تأمین می گردد [2].
بستری که این قراردادها در آن منعقد می گردد بلاکچین نام دارد soliduty یکی از زبانهای برنامه نویسی پر کاربرد مورد استفاده در نوشتن قراردادهای هوشمند است . زباهای دیگری نیز برای این منظور وجود دارند که دارای محبوبیت کمتر و یا مورد استفاده در موارد خاص تر میباشند.
  آنچه در این قراردادها بعنوان وجه قرارداد مورد استفاده قرار می گیردانواع ارز رمزنگاری شده می باشد. از این رو بلاکچین ، ارزهای رمزنگاری شده و قراردادهای هوشمندرا می توان ابزارهای جدید جهت انجام فرآیندهای مالی و توسعه نظام حقوقی تلقی نمود [3] . قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی به نام بلاکچین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنومی نظارت میگردند و طرفین و هوش مصنومی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند.  
از این قراردادها تا کنون در مسایل مختلفی مانند بیمه ، شرکت های نفتی و مدیریت پسماند استفاده شده است.


     [1] 	صفایی،سیدحسین, دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم, انتشازرات میزان, 1392. 
[2] 	R. O'Shields, "Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain," 21 N.C. Banking Inst, 2017. 
[3] 	M. J. S. T. Lauslahti Kristian, “ Smart Contracts- How will Blockchain Technology Affect Contractual practices?,” ETLA, 2017.
1 پسندیده