سایت برای خواندن قرارداد هوشمند

تو یکی از جلسات خانوم رهبر چندتا سایت معرفی کردن برای خواندن وتمرین قرارداد هوشمند کسی اسم سایت ها یادشه؟؟

solidity
برید به این لینک. یکی از سایت هایی که معرفی کرد این بود.

1 پسندیده

خیلی ممنون از لطفتون

1 پسندیده