انجمن توسعه قرارداد هوشمند

آدرس قابل پرداخت

تو کریپتو زامبی قسمت Withdraws اینطوری آدرس قابل پرداخت تعریف کرده:
address payable _owner = address(uint160(owner()));

سوالم اینه چرا مستقیم اینکارو نکرده:
address payable _owner = owner();

زمانی که شما از address(uint160(0xADDRESS)) استفاده می کنید درواقع آدرس رو به آدرس قابل پرداخت تبدیل می کنید.
در مثال شما٫ تایپ قسمت راست و چپ = از یک تایپ نیستند.

اطلاعات بیشتر:

1 Likes