انجمن توسعه قرارداد هوشمند

بررسی وبسایت بلاک چین محور با استفاده از مدل "tam"

Analysis of a Blockchain-based website using the technology acceptance model: the case of Save Ideas

امروزه برنامه های بلاک چین به عنوان یک فناوری جدید ظاهر می شوند که باعث تغییر درتخصص های متمرکز سنتی می شود. اگرچه این فناوری دارای پتانسیل عظیمی است و سرمایه گذاری های فزاینده ای دریافت می کند ، تحقیقات بیشتر فقط محدود به بیت کوین است. با توجه به آگاهی ذهنی در مورد بلاک چین و اعتماد فردی ، تمرکز این مطالعه بر مدل پذیرش فناوری است تا بتواند پویایی استفاده از آن توسط افراد را درک کند.طی یک مطالعه تحقیقاتی کمی که یک وب سایت مبتنی بر بلاک چین است با 94 کاربر انجام شده و نتایج توسط مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. TAM یک نظریه سیستم های اطلاعاتی است که نحوه ی انتخاب و استفاده افراد از فناوری را توضیح میدهد و از نظریه عملکرد منطقی استفاده کرده تا با تعریف دو ساختار “سهولت استفاده”(PEOU) و “سودمندی ادراکی” (PU) رفتار انسان را تخمین بزند. درحقیقت، سودمندی ادراکی به معنای درجه ای است که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی او را افزایش میدهد و"سهولت استفاده" درجه ای است که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص بدون تلاش خواهد بود.

مدل TAM به دلیل عدم ارائه راهنمایی قابل اجرا برای سازمانها مورد انتقاد قرار گرفته است. اگرچه مدل های TAM2 وTAM 3 درک عمیق تری از ساختارهای پذیرش فناوری ارائه می دهند ، اما مدلها هنوز نمی توانند به طور کامل توضیح دهند که چگونه استفاده از نوآوریهای تکنولوژیکی مختلف تعیین می شود. به همین دلیل ، مدلهای گسترده ای با متغیرهای مختلف در صنایع مختلف ارائه شده است. این مطالعه دو ساختار دیگر به مدل اصلی اضافه می کند: دانش ذهنی در مورد بلاک چین و اعتماد فردی و یک وب سایت را به عنوان تحقیقات قبلی نشان می دهد که شامل اعتماد به پذیرش فناوری است. در نهایت ، نقش ویژگی های اقتصادی اجتماعی افراد را در نوع رفتار و استفاده واقعی مورد افراد مورد بررسی قرار می دهد. از آنجا که برنامه های بلاک چین قابل بررسی هستند و می توانند برای پیگیری ریشه معاملات توسط هر کسی قابل بارگیری باشند ، سیستم قابل اعتمادی است. افرادی که از سیستم بلاک چین اطلاع دارند ممکن است بیشتر اعتماد کرده و مفید بودن وب سایتی را که از این فناوری استفاده می کند بیشتر درک کنند. بنابراین ،این مطالعه سایر متغیرهای خارجی مثل سهولت استفاده" و “سودمندی ادراکی” را در نظر نگرفته است.

یافته های تحقیق ، مدل اصلی پذیرش فناوری ، رابطه ی بین سودمندی ادراکی ، هدف رفتاری و رفتار واقعی را تأیید می کند. علاوه بر این ، این مطالعه از اعتماد فردی به عنوان پیش نیازی از مفید بودن و قصد رفتاری استفاده می کند ، همانطور که در اقتباس قبلی برای استفاده از وب سایت پیش بینی شده بود. سهم اصلی این مطالعه افزودن متغیر جدید ، دانش ذهنی در مورد بلاک چین ، به عنوان پیش زمینه ای برای اعتماد فردی و مفید بودن درک شده است.
مدل مورد آزمایش شواهدی در مورد تأثیر دانش ذهنی بلاک چین بر قصد رفتاری استفاده از وب سایت مبتنی بر بلاک چین از طریق مفید بودن و اعتماد فردی به عنوان تعدیل کننده ارائه می دهد. این نتیجه بدین معناست که اگر افراد در مورد بلاک چین اطلاعات داشته باشند ، اعتماد بیشتری به این وب سایت ها خواهند داشت و این وب سایت ها را مفیدتر می دانند ، که در نتیجه ، استفاده از وب سایت را افزایش می دهد. بنابراین ، یک چالش اساسی برای توسعه دهندگان بلاک چین ایجاد آگاهی و دانش در مورد این فناوری در بین مردم است. همین چالش ممکن است برای دولتهایی که مایل به استفاده از فناوری بلاک چین در عملیات بوروکراتیک هستند نیز صادق باشد. مدل مورد بررسی همچنین رابطه مثبتی بین ویژگی های اقتصادی اجتماعی و پذیرش فناوری نشان می دهد. بنابراین ، افراد مسن و تحصیلکرده با سطح درآمد بیشتر تمایل دارند از وب سایت های مبتنی بر بلاک چین بیشتراستفاده کنند. این مطالعه دارای چندین محدودیت است.برای مثال، فقط یک وب سایت برای آزمایش مدل پیشنهادی در این مطالعه استفاده شد. علاوه بر این ، حجم نمونه محدود است ، بنابراین به تعمیم یافته ها باید با احتیاط برخورد کرد. تحقیقات بیشتری برای گسترش مدل پذیرش برنامه های کاربردی مبتنی بر بلاک چین در صنایع مختلف مورد نیاز است. متغیرهای بیشتری مانند ریسک و مزایا ممکن است در مدل گنجانده شوند تا پذیرش فناوری وب سایت های مبتنی بر بلاک چین با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

  • Website: Save-Ideas.com
  • Model: Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM)
  • TAM: Technology Acceptance Model مدل پذیرش فناوری
  • PU: Perceived Usefulness سودمندی ادراکی
  • PEOU: Perceived Ease Of Use سهولت استفاده

The article link

1 Likes