کنفرانس SCOBC - زنجیره تامین بر روی بلاکچین [July 6]

یک کنفرانس یک روزه در موضوع زنجیره تامین بر روی بلاکچین.

برنامه کنفرانس:‌ Agenda – SCOBC 2021

ثبت نام مجانی: Supply Chain on Blockchain 2021 Tickets, Tue 06/07/2021 at 12:00 pm | Eventbrite

3 پسندیده