انجمن توسعه قرارداد هوشمند

در رابطه با دسته‌بندی پولکادات - Polkadot

مباحث مرتبط با شبکه پولکادات و کوین DOT و قرارداد هوشمند توسط پاراچین٫ Edgeware ٫ Moonbeam ٫ و Ink