نصب کتابخانه OpenZeppelin

اگر پروژه خود را بدون استفاده از کتابخانه بنویسید, به احتمال زیاد با مشکلاتی روبرو خواهید شد. از جمله:

 • نوشتن پروژه کند و زمانبر خواهد بود
 • پروژه شما مستعد مشکلات امنیتی خواهد بود

با استفاده از کتابخانه OpenZeppelin که حاصل تجربیات برنامه نویس های این حوزه است می توانید خیلی سریع تر و امن تر پروژه خود را بنویسید.
برای نصب کتابخانه OpenZeppelin باید روی سیستم خود Node.js و npm package manager را نصب داشته باشید.
برای نصب لطفا به این لینک مراجعه کنید: https://nodejs.org/
برای نصب کتابخانه به سادگی این دستور را در پوشه ی پروژه اجرا کنید.

npm install @openzeppelin/contracts

پس از نصب ، می توانید با import کردن قراردادهای کتابخانه در قرارداد هوشمند خود از این کتابخانه استفاده کنید:

pragma solidity ^0.8.0;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/ERC721.sol";

contract MyCollectible is ERC721 {
  constructor() ERC721("MyCollectible", "MCO") {
  }
}
9 پسندیده

سلام خسته نباشید من چطور میتونم یک کد هش برای قراردادم به وجود بیارم؟

سلام, سلامت باشید.
سوال برام واضح نیست.
اگر منظورتون هش تراکنش دپلوی قرارداد یا آدرس قرارداد روی بلاکچین هست, این اطلاعات زمان دپلوی نمایش داده میشه.
در غیر اینصورت ممنون میشم بیشتر توضیح بدید.

سلام خسته نباشید ممنون بابت پاسختون من یک سوال دیگه داشتم میخواستم بپرسم من بخوام این کانترکت را اجرا کنم در شبکه تست نت اجرا کردم ایرادی نداشته خواستم بگم اگر ایرادی ندارد این کد را برام بررسی کنید ببینید که به نظرتون چطور هستش ممنون

/**
 *Submitted for verification at Etherscan.io on 2021-04-16
*/

// SPDX-License-Identifier: Unlicensed

pragma solidity ^0.6.12;

abstract contract Context {
  function _msgSender() internal view virtual returns (address payable) {
    return msg.sender;
  }

  function _msgData() internal view virtual returns (bytes memory) {
    this; // silence state mutability warning without generating bytecode - see https://github.com/ethereum/solidity/issues/2691
    return msg.data;
  }
}

interface IERC20 {
  /**
   * @dev Returns the amount of tokens in existence.
   */
  function totalSupply() external view returns (uint256);

  /**
   * @dev Returns the amount of tokens owned by `account`.
   */
  function balanceOf(address account) external view returns (uint256);

  /**
   * @dev Moves `amount` tokens from the caller's account to `recipient`.
   *
   * Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
   *
   * Emits a {Transfer} event.
   */
  function transfer(address recipient, uint256 amount) external returns (bool);

  /**
   * @dev Returns the remaining number of tokens that `spender` will be
   * allowed to spend on behalf of `owner` through {transferFrom}. This is
   * zero by default.
   *
   * This value changes when {approve} or {transferFrom} are called.
   */
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint256);

  /**
   * @dev Sets `amount` as the allowance of `spender` over the caller's tokens.
   *
   * Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
   *
   * IMPORTANT: Beware that changing an allowance with this method brings the risk
   * that someone may use both the old and the new allowance by unfortunate
   * transaction ordering. One possible solution to mitigate this race
   * condition is to first reduce the spender's allowance to 0 and set the
   * desired value afterwards:
   * https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20#issuecomment-263524729
   *
   * Emits an {Approval} event.
   */
  function approve(address spender, uint256 amount) external returns (bool);

  /**
   * @dev Moves `amount` tokens from `sender` to `recipient` using the
   * allowance mechanism. `amount` is then deducted from the caller's
   * allowance.
   *
   * Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
   *
   * Emits a {Transfer} event.
   */
  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) external returns (bool);

  /**
   * @dev Emitted when `value` tokens are moved from one account (`from`) to
   * another (`to`).
   *
   * Note that `value` may be zero.
   */
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

  /**
   * @dev Emitted when the allowance of a `spender` for an `owner` is set by
   * a call to {approve}. `value` is the new allowance.
   */
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
}

library SafeMath {
  /**
   * @dev Returns the addition of two unsigned integers, reverting on
   * overflow.
   *
   * Counterpart to Solidity's `+` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Addition cannot overflow.
   */
  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    uint256 c = a + b;
    require(c >= a, "SafeMath: addition overflow");

    return c;
  }

  /**
   * @dev Returns the subtraction of two unsigned integers, reverting on
   * overflow (when the result is negative).
   *
   * Counterpart to Solidity's `-` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Subtraction cannot overflow.
   */
  function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return sub(a, b, "SafeMath: subtraction overflow");
  }

  /**
   * @dev Returns the subtraction of two unsigned integers, reverting with custom message on
   * overflow (when the result is negative).
   *
   * Counterpart to Solidity's `-` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Subtraction cannot overflow.
   */
  function sub(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b <= a, errorMessage);
    uint256 c = a - b;

    return c;
  }

  /**
   * @dev Returns the multiplication of two unsigned integers, reverting on
   * overflow.
   *
   * Counterpart to Solidity's `*` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Multiplication cannot overflow.
   */
  function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    // Gas optimization: this is cheaper than requiring 'a' not being zero, but the
    // benefit is lost if 'b' is also tested.
    // See: https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/pull/522
    if (a == 0) {
      return 0;
    }

    uint256 c = a * b;
    require(c / a == b, "SafeMath: multiplication overflow");

    return c;
  }

  /**
   * @dev Returns the integer division of two unsigned integers. Reverts on
   * division by zero. The result is rounded towards zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `/` operator. Note: this function uses a
   * `revert` opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity
   * uses an invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return div(a, b, "SafeMath: division by zero");
  }

  /**
   * @dev Returns the integer division of two unsigned integers. Reverts with custom message on
   * division by zero. The result is rounded towards zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `/` operator. Note: this function uses a
   * `revert` opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity
   * uses an invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function div(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b > 0, errorMessage);
    uint256 c = a / b;
    // assert(a == b * c + a % b); // There is no case in which this doesn't hold

    return c;
  }

  /**
   * @dev Returns the remainder of dividing two unsigned integers. (unsigned integer modulo),
   * Reverts when dividing by zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `%` operator. This function uses a `revert`
   * opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity uses an
   * invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function mod(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return mod(a, b, "SafeMath: modulo by zero");
  }

  /**
   * @dev Returns the remainder of dividing two unsigned integers. (unsigned integer modulo),
   * Reverts with custom message when dividing by zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `%` operator. This function uses a `revert`
   * opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity uses an
   * invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function mod(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b != 0, errorMessage);
    return a % b;
  }
}

library Address {
  /**
   * @dev Returns true if `account` is a contract.
   *
   * [IMPORTANT]
   * ====
   * It is unsafe to assume that an address for which this function returns
   * false is an externally-owned account (EOA) and not a contract.
   *
   * Among others, `isContract` will return false for the following
   * types of addresses:
   *
   * - an externally-owned account
   * - a contract in construction
   * - an address where a contract will be created
   * - an address where a contract lived, but was destroyed
   * ====
   */
  function isContract(address account) internal view returns (bool) {
    // According to EIP-1052, 0x0 is the value returned for not-yet created accounts
    // and 0xc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a470 is returned
    // for accounts without code, i.e. `keccak256('')`
    bytes32 codehash;
    bytes32 accountHash = 0xc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a470;
    // solhint-disable-next-line no-inline-assembly
    assembly { codehash := extcodehash(account) }
    return (codehash != accountHash && codehash != 0x0);
  }

  /**
   * @dev Replacement for Solidity's `transfer`: sends `amount` wei to
   * `recipient`, forwarding all available gas and reverting on errors.
   *
   * https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1884[EIP1884] increases the gas cost
   * of certain opcodes, possibly making contracts go over the 2300 gas limit
   * imposed by `transfer`, making them unable to receive funds via
   * `transfer`. {sendValue} removes this limitation.
   *
   * https://diligence.consensys.net/posts/2019/09/stop-using-soliditys-transfer-now/[Learn more].
   *
   * IMPORTANT: because control is transferred to `recipient`, care must be
   * taken to not create reentrancy vulnerabilities. Consider using
   * {ReentrancyGuard} or the
   * https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.11/security-considerations.html#use-the-checks-effects-interactions-pattern[checks-effects-interactions pattern].
   */
  function sendValue(address payable recipient, uint256 amount) internal {
    require(address(this).balance >= amount, "Address: insufficient balance");

    // solhint-disable-next-line avoid-low-level-calls, avoid-call-value
    (bool success, ) = recipient.call{ value: amount }("");
    require(success, "Address: unable to send value, recipient may have reverted");
  }

  /**
   * @dev Performs a Solidity function call using a low level `call`. A
   * plain`call` is an unsafe replacement for a function call: use this
   * function instead.
   *
   * If `target` reverts with a revert reason, it is bubbled up by this
   * function (like regular Solidity function calls).
   *
   * Returns the raw returned data. To convert to the expected return value,
   * use https://solidity.readthedocs.io/en/latest/units-and-global-variables.html?highlight=abi.decode#abi-encoding-and-decoding-functions[`abi.decode`].
   *
   * Requirements:
   *
   * - `target` must be a contract.
   * - calling `target` with `data` must not revert.
   *
   * _Available since v3.1._
   */
  function functionCall(address target, bytes memory data) internal returns (bytes memory) {
   return functionCall(target, data, "Address: low-level call failed");
  }

  /**
   * @dev Same as {xref-Address-functionCall-address-bytes-}[`functionCall`], but with
   * `errorMessage` as a fallback revert reason when `target` reverts.
   *
   * _Available since v3.1._
   */
  function functionCall(address target, bytes memory data, string memory errorMessage) internal returns (bytes memory) {
    return _functionCallWithValue(target, data, 0, errorMessage);
  }

  /**
   * @dev Same as {xref-Address-functionCall-address-bytes-}[`functionCall`],
   * but also transferring `value` wei to `target`.
   *
   * Requirements:
   *
   * - the calling contract must have an ETH balance of at least `value`.
   * - the called Solidity function must be `payable`.
   *
   * _Available since v3.1._
   */
  function functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 value) internal returns (bytes memory) {
    return functionCallWithValue(target, data, value, "Address: low-level call with value failed");
  }

  /**
   * @dev Same as {xref-Address-functionCallWithValue-address-bytes-uint256-}[`functionCallWithValue`], but
   * with `errorMessage` as a fallback revert reason when `target` reverts.
   *
   * _Available since v3.1._
   */
  function functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 value, string memory errorMessage) internal returns (bytes memory) {
    require(address(this).balance >= value, "Address: insufficient balance for call");
    return _functionCallWithValue(target, data, value, errorMessage);
  }

  function _functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 weiValue, string memory errorMessage) private returns (bytes memory) {
    require(isContract(target), "Address: call to non-contract");

    // solhint-disable-next-line avoid-low-level-calls
    (bool success, bytes memory returndata) = target.call{ value: weiValue }(data);
    if (success) {
      return returndata;
    } else {
      // Look for revert reason and bubble it up if present
      if (returndata.length > 0) {
        // The easiest way to bubble the revert reason is using memory via assembly

        // solhint-disable-next-line no-inline-assembly
        assembly {
          let returndata_size := mload(returndata)
          revert(add(32, returndata), returndata_size)
        }
      } else {
        revert(errorMessage);
      }
    }
  }
}

contract Ownable is Context {
  address private _owner;

  event OwnershipTransferred(address indexed previousOwner, address indexed newOwner);

  /**
   * @dev Initializes the contract setting the deployer as the initial owner.
   */
  constructor () internal {
    address msgSender = _msgSender();
    _owner = msgSender;
    emit OwnershipTransferred(address(0), msgSender);
  }

  /**
   * @dev Returns the address of the current owner.
   */
  function owner() public view returns (address) {
    return _owner;
  }

  /**
   * @dev Throws if called by any account other than the owner.
   */
  modifier onlyOwner() {
    require(_owner == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
    _;
  }

  /**
   * @dev Leaves the contract without owner. It will not be possible to call
   * `onlyOwner` functions anymore. Can only be called by the current owner.
   *
   * NOTE: Renouncing ownership will leave the contract without an owner,
   * thereby removing any functionality that is only available to the owner.
   */
  function renounceOwnership() public virtual onlyOwner {
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
    _owner = address(0);
  }

  /**
   * @dev Transfers ownership of the contract to a new account (`newOwner`).
   * Can only be called by the current owner.
   */
  function transferOwnership(address newOwner) public virtual onlyOwner {
    require(newOwner != address(0), "Ownable: new owner is the zero address");
    emit OwnershipTransferred(_owner, newOwner);
    _owner = newOwner;
  }
}contract HokkaiduInu is Context, IERC20, Ownable {
  using SafeMath for uint256;
  using Address for address;

  mapping (address => uint256) private _rOwned;
  mapping (address => uint256) private _tOwned;
  mapping (address => mapping (address => uint256)) private _allowances;

  mapping (address => bool) private _isExcluded;
  address[] private _excluded;
  
  uint256 private constant MAX = ~uint256(0);
  uint256 private constant _tTotal = 100000000000 * 10**6 * 10**9;
  uint256 private _rTotal = (MAX - (MAX % _tTotal));
  uint256 private _tFeeTotal;

  string private _name = 'Hokkaidu Inu';
  string private _symbol = 'HOKK';
  uint8 private _decimals = 9;

  constructor () public {
    _rOwned[_msgSender()] = _rTotal;
    emit Transfer(address(0), _msgSender(), _tTotal);
  }

  function name() public view returns (string memory) {
    return _name;
  }

  function symbol() public view returns (string memory) {
    return _symbol;
  }

  function decimals() public view returns (uint8) {
    return _decimals;
  }

  function totalSupply() public view override returns (uint256) {
    return _tTotal;
  }

  function balanceOf(address account) public view override returns (uint256) {
    if (_isExcluded[account]) return _tOwned[account];
    return tokenFromReflection(_rOwned[account]);
  }

  function transfer(address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _transfer(_msgSender(), recipient, amount);
    return true;
  }

  function allowance(address owner, address spender) public view override returns (uint256) {
    return _allowances[owner][spender];
  }

  function approve(address spender, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, amount);
    return true;
  }

  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _transfer(sender, recipient, amount);
    _approve(sender, _msgSender(), _allowances[sender][_msgSender()].sub(amount, "ERC20: transfer amount exceeds allowance"));
    return true;
  }

  function increaseAllowance(address spender, uint256 addedValue) public virtual returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, _allowances[_msgSender()][spender].add(addedValue));
    return true;
  }

  function decreaseAllowance(address spender, uint256 subtractedValue) public virtual returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, _allowances[_msgSender()][spender].sub(subtractedValue, "ERC20: decreased allowance below zero"));
    return true;
  }

  function isExcluded(address account) public view returns (bool) {
    return _isExcluded[account];
  }

  function totalFees() public view returns (uint256) {
    return _tFeeTotal;
  }

  function reflect(uint256 tAmount) public {
    address sender = _msgSender();
    require(!_isExcluded[sender], "Excluded addresses cannot call this function");
    (uint256 rAmount,,,,) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rTotal = _rTotal.sub(rAmount);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tAmount);
  }

  function reflectionFromToken(uint256 tAmount, bool deductTransferFee) public view returns(uint256) {
    require(tAmount <= _tTotal, "Amount must be less than supply");
    if (!deductTransferFee) {
      (uint256 rAmount,,,,) = _getValues(tAmount);
      return rAmount;
    } else {
      (,uint256 rTransferAmount,,,) = _getValues(tAmount);
      return rTransferAmount;
    }
  }

  function tokenFromReflection(uint256 rAmount) public view returns(uint256) {
    require(rAmount <= _rTotal, "Amount must be less than total reflections");
    uint256 currentRate = _getRate();
    return rAmount.div(currentRate);
  }

  function excludeAccount(address account) external onlyOwner() {
    require(!_isExcluded[account], "Account is already excluded");
    if(_rOwned[account] > 0) {
      _tOwned[account] = tokenFromReflection(_rOwned[account]);
    }
    _isExcluded[account] = true;
    _excluded.push(account);
  }

  function includeAccount(address account) external onlyOwner() {
    require(_isExcluded[account], "Account is already excluded");
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (_excluded[i] == account) {
        _excluded[i] = _excluded[_excluded.length - 1];
        _tOwned[account] = 0;
        _isExcluded[account] = false;
        _excluded.pop();
        break;
      }
    }
  }

  function _approve(address owner, address spender, uint256 amount) private {
    require(owner != address(0), "ERC20: approve from the zero address");
    require(spender != address(0), "ERC20: approve to the zero address");

    _allowances[owner][spender] = amount;
    emit Approval(owner, spender, amount);
  }

  function _transfer(address sender, address recipient, uint256 amount) private {
    require(sender != address(0), "ERC20: transfer from the zero address");
    require(recipient != address(0), "ERC20: transfer to the zero address");
    require(amount > 0, "Transfer amount must be greater than zero");
    if (_isExcluded[sender] && !_isExcluded[recipient]) {
      _transferFromExcluded(sender, recipient, amount);
    } else if (!_isExcluded[sender] && _isExcluded[recipient]) {
      _transferToExcluded(sender, recipient, amount);
    } else if (!_isExcluded[sender] && !_isExcluded[recipient]) {
      _transferStandard(sender, recipient, amount);
    } else if (_isExcluded[sender] && _isExcluded[recipient]) {
      _transferBothExcluded(sender, recipient, amount);
    } else {
      _transferStandard(sender, recipient, amount);
    }
  }

  function _transferStandard(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);   
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferToExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _tOwned[recipient] = _tOwned[recipient].add(tTransferAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);     
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferFromExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee) = _getValues(tAmount);
    _tOwned[sender] = _tOwned[sender].sub(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount); 
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferBothExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee) = _getValues(tAmount);
    _tOwned[sender] = _tOwned[sender].sub(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _tOwned[recipient] = _tOwned[recipient].add(tTransferAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);    
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _reflectFee(uint256 rFee, uint256 tFee) private {
    _rTotal = _rTotal.sub(rFee);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tFee);
  }

  function _getValues(uint256 tAmount) private view returns (uint256, uint256, uint256, uint256, uint256) {
    (uint256 tTransferAmount, uint256 tFee) = _getTValues(tAmount);
    uint256 currentRate = _getRate();
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee) = _getRValues(tAmount, tFee, currentRate);
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee, tTransferAmount, tFee);
  }

  function _getTValues(uint256 tAmount) private pure returns (uint256, uint256) {
    uint256 tFee = tAmount.div(100).mul(2);
    uint256 tTransferAmount = tAmount.sub(tFee);
    return (tTransferAmount, tFee);
  }

  function _getRValues(uint256 tAmount, uint256 tFee, uint256 currentRate) private pure returns (uint256, uint256, uint256) {
    uint256 rAmount = tAmount.mul(currentRate);
    uint256 rFee = tFee.mul(currentRate);
    uint256 rTransferAmount = rAmount.sub(rFee);
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee);
  }

  function _getRate() private view returns(uint256) {
    (uint256 rSupply, uint256 tSupply) = _getCurrentSupply();
    return rSupply.div(tSupply);
  }

  function _getCurrentSupply() private view returns(uint256, uint256) {
    uint256 rSupply = _rTotal;
    uint256 tSupply = _tTotal;   
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (_rOwned[_excluded[i]] > rSupply || _tOwned[_excluded[i]] > tSupply) return (_rTotal, _tTotal);
      rSupply = rSupply.sub(_rOwned[_excluded[i]]);
      tSupply = tSupply.sub(_tOwned[_excluded[i]]);
    }
    if (rSupply < _rTotal.div(_tTotal)) return (_rTotal, _tTotal);
    return (rSupply, tSupply);
  }
1 پسندیده

فقط این کانترکت فانکشن withraw نداره اگر این فانکشن را نداشته باشه من میتونم اتریوم داخل حساب کانترکت را میتوانم بردارم؟یا اینکه حتما باید فانکشن withraw داشته باشه
و اینکه من میتوانم این فانکشن را به این کانترکت اضافه کنم یا خیر ممنون میشم پاسخ بدید

این کد به نظر از کتابخانه OpenZeppelin کپی شده و تغییرات خودشونو دادن. چون داره از استاندارد ERC20 استفاده میکنه میتونین موجودی رو با transfer ارسال کنین به ادرس دیگه. یعنی برداشت میتونین انجام بدین.
بررسی کد پروسه زمانبریه و آسیب پذیری ها از نظر باگ ورژن های خاص و آسیب پذیریهای شناخته شده باید چک بشه. بخصوص هرجا که کد اماده ای رو تغییر دادین.
استفاده از کتابخانه کاررو راحت تر میکنه. همیشه مطمین بشید آخرین ورژن رو استفاده کنید.
مثلا همین خط اول میتونه باعث خطای پیش بینی نشده بشه.

pragma solidity ^0.6.12;

ورژن سالیدیتی باید صراحتا مشخص شه.
درک کاملی از پروسه نوشته شده باید داشت. و تمام سناریوهای ممکن ورودی های ممکن رو در نظر گرفت.

2 پسندیده