انجمن توسعه قرارداد هوشمند

در رابطه با دسته‌بندی آیوتا - iota

مباحث مرتبط با شبکه آیوتا٫ کوین IOTA و قرارداد هوشمند ISCP.