Gitcoin Grants Round 9 Hackathon

پروژه گیت‌کوین٫‌در هر دوره از گرنت‌های خود تعدادی پروژه متفاوت٫‌ از UI تا تلفیق پروژه‌های دی-فای و تست پروژه‌های جدید برگزار می کند. پیشنهاد می‌کنم لیست این پروژه‌ها رو نگاه کنید:

Ends March 31, 2021

3 پسندیده