انجمن توسعه قرارداد هوشمند

EthDenver Bounties

از امروز به مدت ۱ هفته تعدادی بونتی و پروژه‌های کوچک (از اسمارت‌کانترک تا طراحی پوستر) به مناسبت کنفرانس EthDenver ارسال شده که می توانید شرکت کنید:

پروژه‌های دیگر شرکت‌ها:

https://www.ethdenver.com/bountiesblog

2 Likes