نود bsc برای انجام تراکنش

دنبال یه api مثل infura که برای اتریوم هستش هستم اما واسه شبکه bsc که بتونم با پایتون تراکنش انجام بدم
quicknode رو بررسی کردم اما پلن فری نداشت
سایت دیگه ای هست که همچین خدماتی رو ارائه بده ؟

من از https://bsc-dataseed.binance.org/ استفاده کردم کارمو راه انداخت source

بهتر است به جای api از web3 استفاده کنید

تا جایی که من چک کردم web3.py از نود اتریوم استفاده میکنه توی این حالتم باز از web3 استفاده میشه فقط باید بهش معرفی کنیم که برای BSC میخواییم اگه باز فکر میکنید حالت بهتری هست ممنون میشم ریسورس بزارین

آدرس بایننس رو بدی به بایننس وصل میشه

BSC_mainnet = "https://BSC-dataseed.binance.org/"
web3 = Web3(Web3.HTTPProvider(BSC_mainnet))

منم همین کارو کردم : )
سورس رو پیام پایینش گذاشتم

کد web3 پایتون برای انتقال bnb در شبکه بایننس

BSC_mainnet = "https://BSC-dataseed.binance.org/"
web3 = Web3(Web3.HTTPProvider(BSC_mainnet))
user_public_address = "To address"
owner_public_key = "your public address"
owner_private_key = "your private address"
BNB_Amount = .01  # Amount
Transaction = {'to':user_public_address,'gas': 100000,'gasPrice': web3.toWei('5', 'gwei'),'nonce': web3.eth.getTransactionCount(owner_public_key),'value':web3.toWei(BNB_Amount,'ether')}
signed_txn = web3.eth.account.signTransaction(Transaction,private_key=owner_private_key)
tx_hash = web3.eth.sendRawTransaction(signed_txn.rawTransaction)
hash_ = web3.toHex(tx_hash)
print(hash_)

az getblock.io ham mitoni estefade koni
https://bsc.getblock.io/mainnet/?api_key=key

wss://bsc.getblock.io/mainnet/?api_key=key

sign up koni mitoni api_key begiri