انجمن توسعه قرارداد هوشمند

در رابطه با دسته‌بندی اگورند - Algorand

مباحث مرتبط با شبکه اگورند و کوین ALGO و قرارداد هوشمند الگورند